Սեփականության իրավունքի ոլորտում մեր կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայություններն են.

  • սեփականության իրավունքին առնչվող հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվության մատուցում,
  • գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքին առնչվող խնդիրների լուծում,
  • կառուցապատման իրավունքին վերաբերող վեճերի լուծում,
  • սերվիտուտի հետ կապված խնդիրների լուծում,
  • բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանություն,
  • դատական ներկայացուցչություն սեփականության իրավունքին առնչվող հարցերով: